Regulamin sklepu

 1. Informacje ogólne.

 1. Sklep Internetowy BikeShop.pl działający pod adresem http://www.bikeshop.pl prowadzony jest przez Login Computer Bogna Han z siedzibą w Lesznie, ul. Leszczyńskich 27, wpisaną do rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Leszna pod numerem 10824/96, NIP 697-118-37-79, REGON 410305498.
 2. Z obsługą sklepu BikeShop.pl można się skontaktować przy pomocy:
 • Poczty elektronicznej sklep@bikeshop.pl
 • Telefonu 65 5203047
 • Listownie BikeShop.pl, ul. Leszczyńskich 27, 64-100 Leszno
 1. Sklep internetowy BikeShop.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Sklep internetowy działała 24 godziny na dobę, w dni powszednie i święta, przez okrągły rok. Z terminem składania zamówień związany jest jednak proces ich realizacji, który przebiega jedynie w dni pracujące. Zamówienia złożone w sklepie internetowym po godzinie 14.00 traktowane są jako złożone następnego dnia roboczego i od tego terminu rozpoczyna się proces ich realizacji.
 3. Do poprawnej współpracy ze sklepem internetowym BikeShop.pl wymagany jest komputer o minimalnych parametrach: procesor 200MHz, pamięć 128 MB, karta graficzna umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 800x600 z zainstalowaną przeglądarką internetową (Internet Explorer wer. min 6.0, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari).

 2. Świadczenie usług Elektronicznych

 1. Właściciel BikeShop.pl świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
 • Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym
 • Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym
 • Newsletter
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne i zawierane na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania w trybie natychmiastowym.

 3. Procedura zamówienia i umowa sprzedaży.

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym BikeShop.pl są wartościami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz cła. Prezentowane ceny zawierają rabat w wysokości 3% za przedpłatę na nasz rachunek bankowy, raty lub płatność za pobraniem. W przypadku wybrania innych form płatności zostanie automatycznie odliczony rabat i w podsumowaniu koszyka pokazana zostanie właściwa wartość do zapłaty. Ceny jednak nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy, które naliczane są w trakcie składania Zamówienia.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie BikeShop.pl jest akceptacja i przestrzeganie niemniejszego regulaminu.
 3. Złożenie zamówienia przez klienta sklep potwierdzi wiadomością e-mail wysyłaną automatycznie, nie stanowiącą przyjęcia zamówienia. Przyjęcie zamówienia do realizacji może wymagać potwierdzenia telefonicznego przez Sprzedawcę w celu dokonania dodatkowych ustaleń. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Właściciel sklepu BikeShop.pl ma prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku dostępności towaru. W takim przypadku obsługa sklepu poinformuje zamawiającego niezwłocznie o tym fakcie nie później jednak niż w czasie 14 dni od złożenia zamówienia. Jeśli w celu realizacji zamówienia dokonana została przedpłata, zostanie ona zwrócona w terminie do 14 dni Zamawiającemu.
 4. Klient będzie informowany przez Sprzedawcę o bieżącym statusie zamówienia za pomocą wiadomości e-mail wysyłanej na adres podany w zamówieniu, a także poprzez zmianę statusów na Koncie Klienta.
 5. Każde transakcja sprzedaży zostanie potwierdzona fakturą VAT, której kopia w formacie .pdf zostanie dołączona do korespondencji z Kupującym. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485) Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu faktury VAT, korekty faktury VAT oraz innych dokumentów związanych z realizację procesu sprzedaży, zwrotów i reklamacji.
 6. Do rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia konieczne jest podanie prawidłowych danych w formularzu zamówienia, zwłaszcza kontaktowego numeru telefonu, adresu wysyłkowego i adresu e-mail.

4. Sposoby Płatności.

 1. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest jego opłacenie w dowolnej, wybranej przez Kupującego formie:
 • Przelewem bankowym bezpośrednio na konto Login Computer Bogna Han:

BRE BANK SA Wydział Bankowości Elektronicznej

26 1140 2004 0000 3502 3274 6203

 • Kartą kredytową lub szybkim przelewem bankowym przy pomocy systemu PayU, którego operatorem jest PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań,
 • Poprzez wypełnienie wymagań systemu ratalnego Santander - przy zakupie na raty; operatorem systemu ratalnego jest Santander Consumer Bank S.A., ul. Strzegomska 42c, 53-611 Wrocław,
 • zlecenie wysyłki zamówienia za pobraniem.

W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w BikeShop.pl, BikeShop.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

5. Termin i sposób dostawy.

 1. Termin dostawy towaru do Klienta wynosi od 24 godzin do 10 dni kalendarzowych, chyba że w opisie danego Produktu podano krótszy termin. W przypadku płatności przelewem termin ten należy liczyć od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym.
 2. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpiło uszkodzenie Produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 3. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie, BikeShop.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 4. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Gwarancja i reklamacje .

Sprzedawca jest zobowiązany wydać Klientowi towar wolny od wad. Jeśli towar zakupiony w sklepie Bikeshop.pl okaże się wadliwy Kupujący może złożyć reklamację z tytułu gwarancji jakości udzielonej przez producenta lub z tytułu rękojmi za wady (z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży dla towarów zakupionych przed 25 grudnia 2014 r). Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

 

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady Produktu.
 • Sprzedający odpowiada przed Kupującym za wady przedmiotu przez okres 2 lat od wydania przedmiotu.
 • Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, a Kupującym jest Konsument, Kupujący może zażądać naprawy towaru, obniżenia ceny, wymiany towaru na nowy albo odstąpienia od umowy o ile wada jest istotna, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 • Ograniczenie wskazane wyżej nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub dokonał usunięcia wady.
 • Konsument może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 • Reklamacje z tytułu rękojmi za wady można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie Reklamacyjne, na adres: sklep@bikeshop.pl lub pisemnie na adres: BikeShop.pl ul. Leszczyńskich 27, 64-100 Leszno.
 • Gdy jest to niezbędne dla oceny wady produktu należy go dostarczyć na adres: ul. Leszczyńskich 27, 64-100 Leszno, na koszt Sprzedawcy. Sprzedawca uzgodni z Klientem sposób i termin odbioru towaru od Klienta.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

 

 1. Reklamacje z tytułu gwarancji.
 • Do każdego produktu posiadającego gwarancję jakości producenta zostanie dostarczony kupującemu dokument gwarancji, regulujący sposób realizacji uprawnień.
 • Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać we wskazanej przez gwaranta sieci serwisowej, lub jeśli punkty serwisowe nie zostały wskazane, bezpośrednio w BikeShop.pl.
 • Reklamacje z tytułu gwarancji można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie Reklamacyjne, na adres: sklep@bikeshop.pl lub pisemnie na adres: BikeShop.pl ul. Leszczyńskich 27, 64-100 Leszno. Sprzedawca uzgodni z Klientem sposób i termin odesłania towaru do reklamacji gwarancyjnej.

 

 7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres poczty elektronicznej: sklep@bikeshop.pl lub pisemnie na adres: BikeShop.pl ul. Leszczyńskich 27, 64-100 Leszno.
 2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich opłat, pokrywa jedynie koszty transportu zwrotu do sklepu (sklep zwraca koszty transportu poniesione w chwili zakupu z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia produktu). To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu należności w terminie 14 dni, na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
 4. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
 5. W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z formularza zamieszczonego poniżej lub jakiekolwiek innego jednoznacznego oświadczenia przesłanego drogą elektroniczną na adres sklep@bikeshop.pl. Po otrzymaniu oświadczenia Sprzedawca potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu na trwałym nośniku (np. w korespondencji pocztą elektroniczną).

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Sklep BikeShop.pl

Login Computer Bogna Han

Leszczyńskich 27

64-100 Leszno

sklep@bikeshop.pl

 

 

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................

Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

 

Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

8. Regulacje Środowiskowe

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223 poz. 1465) oraz wynikającymi z niej obowiązkami po stronie wprowadzającego oraz sprzedawcy sprzętu elektrycznego i elektronicznego, informujemy co następuje:

 • Login Computer Bogna Han jest zarejestrowany w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska pod numerem E0009733Z, jako zbierający zużyty elektryczny i elektroniczny,
 • Koszty gospodarowania odpadami ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego stanowią cześć ceny tego sprzętu. Koszty gospodarowania odpadami obejmują faktyczne koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innych niż recykling procesów odzysku oraz unieszkodliwiania zużytego sprzętu,
 • Login Computer Bogna Han wyznacza magazyn przy ul. Leszczyńskich 27 jako punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla sprzedawanych przez sklep Bikeshop.pl i serwisowanych przez naszą firmę produktów,
 • Urząd Miasta Leszna wskazuje jako przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta Leszna działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości między innymi Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie. Pełen wykaz przedsiębiorców dostępny jest na stronie internetowej http://www.leszno.pl/Zuzyty_sprzet_elektryczny_i_elektroniczny,1694.html,
 • Konsument ma obowiązek oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w szczególności sprzęt oznakowany logo przekreślonego kosza) zbierającemu i nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego konsument ma prawo oddać nieodpłatnie zużyty sprzęt osobiście w naszym punkcie lub wysyła zużyty sprzęt do magazynu wskazanego powyżej, na swój koszt.

 9. Ochrona danych osobowych.

Jesteśmy świadomi znaczenia, jakie mają dla Ciebie powierzone nam w procesie realizacji zamówienia dane osobowe. Dlatego też, poświęcamy szczególnie wiele uwagi problemom zabezpieczeń bazy danych przed dostępem osób niepowołanych. Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Login Computer Bogna Han z siedzibą w Lesznie ul. Leszczyńskich 27, 64-100 Leszno

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów przekazana w procesie sprzedaży lub rejestracji konta. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt tel. 65 5288206; mail ado@logincomputer.pl
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt b) i c) RODO. Jest to niezbędne w szczególności do:
 • realizacji zamówień;
 • zakładania i zarządzania Pana/Pani kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Pana/Pani konta, transakcji, rozwiązywania problemów technicznych
 • obsługi reklamacji
 • kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług
 1. Celem wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów zapewniającym nam świadczenie dla Pani/Pana usługi:
 • Centrom rozliczeniowym usług płatniczych;
 • Instytucjom kredytowym;
 • Podwykonawcom w procesie obsługi klienta;
 • Firmom transportowym;
 • Zewnętrznej księgowości;
 • Firmom ubezpieczeniowym;
 • Uprawnionym organom państwowym w tym organom nadzorczym w zakresie ich uprawnień.
 1. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, jednak nie dłużej niż przez okres 30 lat.
 2. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych.
 3. Jeżeli Pana/Pani dane nie będą już niezbędne do celów w których zostały zebrane ma Pan/Pani prawo ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. W celu realizacji praw określonych w pkt 5 i 6 należy skontaktować się z Administratorem poprzez wskazany w pkt 1 adres e-mail.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy i realizacji prawnych obowiązków ciążących na administratorze. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie zawarcia umowy.
 6. Administrator danych osobowych informuje także o prawie wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. W serwisie BikeShop.pl wykorzystujemy technologię cookies w celu dostosowania naszego serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach Login.pl. Dane te będą zapisane w postaci cookies. Oznacza to, że będzie je pamiętał Twój komputer, ale udostępni je jedynie w ramach serwisu BikeShop.pl. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeśli masz problemy z używaniem naszej strony lub nie zgadzasz się na personalizację serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

 10. Postanowienia końcowe.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych przez klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
 5. Wszystkie produkty dostępne w BikeShop.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu BikeShop.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa zamówienie określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 8. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.