Program lojalnościowy

 

Karta rabatowa


Regulamin Uczestnika Programu Lojalnościowego sklepu BikeShop.pl

Wprowadzenie.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego BikeShop.pl (w skrócie "Program") oraz warunki uczestnictwa w nim.
 2. Aktualna i obowiązująca treść regulaminu dostępna jest pod adresem http://bikeshop.pl/rabaty.php .

Program Lojalnościowy.

 1. Organizatorem, pomysłodawcą i zarządcą Programu Lojalnościowego jest Login Computer Bogna Han. Program prowadzony jest na terenie Polski.
 2. Program Lojalnościowy oparty jest na zasadach sprzedaży rabatowej. W ramach Programu i w związku ze zrealizowaniem odpowiedniego poziomu zakupów w sklepach Biheshop.pl, Uczestnik Programu kwalifikowany jest do odpowiedniej grupy klientów z przydzielonym odpowiadającej jej poziomem rabatów.
 3. Korzyści wynikające z uczestnictwa w programie rabatowym Uczestnik może realizować zarówno w sklepie internetowym BikeShop.pl jak i w sklepie stacjonarnym BikeShop.pl mieszczącym się w Lesznie przy ulicy Leszczyńskich 27.

Uczestnicy Programu 

 1. Uczestnikiem Programu jest każdy klient, firma, klub lub organizacja sportowa, która dobrowolnie wyraziła chęć uczestnictwa w Programie i zarejestrowała się na stronie internetowej http://bikeshop.pl/rejestracja.php .
 2. Uczestnicy Programu są identyfikowani poprzez zarejestrowany w systemie BikeShop.pl adres poczty internetowej email (będący jednocześnie loginem do konta) oraz indywidualne hasło.
 3. Każdy Uczestnik Programu może udostępnić swoje konto innym osobom (członkom klubu, współpracownikom itp.). Ewentualne szkody wyrządzone przez osobę trzecią upoważnioną przez Uczestnika Programu obciążają wyłącznie Uczestnika.
 4. Potwierdzeniem uczestnictwa w programie lojalnościowym BikeShop.pl jest Karta Rabatowa z wpisanym na rewersie adresem poczty elektronicznej email. Kartę Rabatową należy okazywać przy dokonywaniu zakupów w sklepie stacjonarnym BikeShop.pl w celu uzyskania rabatu oraz rejestracji kwoty zakupu do Programu Lojalnościowego.

Rejestracja do programu. Konto Uczestnika.

 1. Klient dokonuje rejestracji do programu na stronie internetowej  http://bikeshop.pl/rejestracja.php, podając swoje dane osobowe, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera.
 2. Udostępnienie danych osobowych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie ma charakter całkowicie dobrowolny.
 3. Dane osobowe Uczestników zarejestrowanych w Programie będą zapisane w Bazie Danych będącą własnością BikeShop.pl. Administratorem zgromadzonych danych jest Organizator.
 4. Organizator nie będzie udostępniał danych Uczestników bez ich zgody innym podmiotom nie biorącym udziału w obsłudze Programu. Mając na względzie poszanowanie prywatności Uczestników oraz zasady określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002,nr 101, poz. 926, z późn. zm.) Organizator dołoży wszelkich starań w celu ochrony i zachowania danych.
 5. Po rejestracji w programie konto Uczestnika przechodzi wstępną weryfikację w celu kwalifikacji do jednej z grup klientów: zarejestrowany, brązowy, srebrny, złoty. Kwalifikacja odbywa się do 24 godzin od rejestracji w Programie.
 6. Rabaty wynikające z uczestnictwa w Programie przysługują tylko i wyłącznie zakupom dokonywanym po rejestracji i przydziale do odpowiedniej grupy rabatowej. W celu uwzględnienia zakupów dokonanych w sklepie stacjonarnym przed datą rejestracji (ale nie wcześniej niż 3 miesiące przed tą datą) Uczestnik może zwrócić się do pracownika sklepu BikeShop.pl osobiście lub listownie na adres sklep@bikeshop.pl, podając listę swoich zakupów.
 7. Wartość zakupów realizowanych w sklepie internetowym doliczana jest do konta klienta w sposób automatyczny, i widoczna na koncie Użytkownika Programu następnego dnia po zmianie statusu transakcji na "zrealizowana". Zakupy w sklepie stacjonarnym rejestruje pracownik sklepu po przedstawieniu przy transakcji Karty Rabatowej.
 8. W każdej chwili Uczestnik Programu może sprawdzić przydział do grupy klientów i swój indywidualny poziom rabatów logując się do konta klienta w sklepie internetowym BikeShop.pl.

Kwalifikacja do grup klientów i poziom rabatów.

 1. Kwalifikacja do odpowiedniej grupy klientów następuje po przeliczeniu zakupów dokonanych przez Uczestnika Programu w czasie poprzedzających 12 miesięcy. Każdy nowy klient który dokona zakupów w odpowiedniej wartości (tabela poniżej) ma prawo do korzystania z zakupów w sklepach BikeShop.pl (stacjonarnym i internetowym) przez kolejne 12 miesięcy.

Tabela rabatów

 Grupa klientów

 Wartość zakupów

 Poziom rabatu

 Brązowy

 500 -1500 zł

 5%

 Srebrny

 1500 - 3000 zł

 7%

 Złoty

 powyżej 3000 zł

 10%

 1.  
 2. W okresie 01 maja 2011 - 31 lipca 2011 każdy nowy Uczestnik Programu, w ramach specjalnej promocji WIOSNA - LATO 2011 zostanie przydzielony do grupy Srebrny (poziom rabatu 7%) na dwa miesiące od chwili rejestracji przez pracownika sklepu stacjonarnego lub po rejestracji przez stronę bikeshop.pl po podaniu hasła promocyjnego. Jeśli poziom zakupów klienta kwalifikuje do grupy wyższej, klient zostanie zakwalifikowany do grupy Złoty. Po upływie dwóch miesięcy od chwili promocyjnej rejestracji konta nastąpi ponowna kwalifikacja według tabeli i zasad przedstawionych w pkt. 1.
 3. Z rabatów wyłączone są towary z kategorii wyprzedaż oraz towary oznaczone jako wyłączone z Programu Rabatowego przez pracownika sklepu stacjonarnego.
 4. Organizator Programu ma prawo czasowo zmienić poziom rabatów przysługujący Uczestnikom, wyłączyć nowe grupy towarów lub udzielić dodatkowego rabatu na zasadach promocyjnych.

Zakończenie Programu. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie bez wskazania przyczyny, za uprzednim zawiadomieniem na stronie Programu, które będzie miało miejsce na minimum 30 dni przed planowanym zakończeniem Programu.
 2. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie. Zmiana Regulaminu Programu staje się skuteczna w terminie określonym przez Organizatora.
 3. Uczestnicy Programu mogą zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia drogą elektroniczną na adres sklep@bikeshop.pl.