Zwroty towarów

Prawo odstąpienia od umowy

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres poczty elektronicznej: sklep@bikeshop.pl lub pisemnie na adres: BikeShop.pl ul. Leszczyńskich 27, 64-100 Leszno.
  2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich opłat, pokrywa jedynie koszty transportu zwrotu do sklepu (sklep zwraca koszty transportu poniesione w chwili zakupu z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia produktu). To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
  3. Sprzedawca dokona zwrotu należności w terminie 14 dni, na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
  4. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
  5. W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z formularza zamieszczonego poniżej lub jakiekolwiek innego jednoznacznego oświadczenia przesłanego drogą elektroniczną na adres sklep@bikeshop.pl. Po otrzymaniu oświadczenia Sprzedawca potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu na trwałym nośniku (np. w korespondencji pocztą elektroniczną).

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Sklep BikeShop.pl

Login Computer Bogna Han

  1. Leszczyńskich 27

64-100 Leszno

sklep@bikeshop.pl

 

 

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................

Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

 

Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................

 

  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.