Gwarancja i serwis towarów

Gwarancja i reklamacje.

Sprzedawca jest zobowiązany wydać Klientowi towar wolny od wad. Jeśli towar zakupiony w sklepie Bikeshop.pl okaże się wadliwy Kupujący może złożyć reklamację z tytułu gwarancji jakości udzielonej przez producenta lub z tytułu rękojmi za wady (z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży dla towarów zakupionych przed 25 grudnia 2014 r). Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

 

  1. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady Produktu.
  • Sprzedający odpowiada przed Kupującym za wady przedmiotu przez okres 2 lat od wydania przedmiotu.
  • Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, a Kupującym jest Konsument, Kupujący może zażądać naprawy towaru, obniżenia ceny, wymiany towaru na nowy albo odstąpienia od umowy o ile wada jest istotna, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
  • Ograniczenie wskazane wyżej nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub dokonał usunięcia wady.
  • Konsument może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
  • Reklamacje z tytułu rękojmi za wady można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie Reklamacyjne, na adres: sklep@bikeshop.pl lub pisemnie na adres: BikeShop.pl ul. Leszczyńskich 27, 64-100 Leszno.
  • Gdy jest to niezbędne dla oceny wady produktu należy go dostarczyć na adres: ul. Leszczyńskich 27, 64-100 Leszno, na koszt Sprzedawcy. Sprzedawca uzgodni z Klientem sposób i termin odbioru towaru od Klienta.
  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

 

  1. Reklamacje z tytułu gwarancji.